I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je RedDot Records s.r.o., Italská 2315, 272 01 Kladno, identifikační číslo: 09721061, datová schránka: xk7ucsu (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.
 2. Správce zpracovává osobní údaje, které získal na základě vaší registrace a/nebo inzerce.

III.
ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení požadavku na inzerci,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • zveřejnění inzerátu nebo kontaktování inzerenta,
  • plnění právních povinností vůči státu,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu, kdy je inzerát zveřejněn, nebo po dobu, kdy je uživatel (inzerent) registrován (evidován) v systému správce,
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • spravující web hudebni-inzerce.cz,
  • zajišťující marketingové služby. 
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • společnost Leadhub s.r.o., poskytovatel služby Leadhub,
  • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VII.
VAŠE PRÁVA

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII.
PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména se jedná o bezpečná hesla, kvalitní antivirový program, šifrování, pravidelné zálohy apod.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odesláním internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 
 
 
 

Poslední inzeráty:

Zpět na začátek
Zavřete boční panel Offcanvas